บวชก่อนเบียด
 
แปลว่า บวชเป็นพระเสียก่อน เมื่อสึกออกมาแล้วจึงค่อยแต่งงานหรือหาภรรยา คำว่า "เบียด" ในที่นี้ แปลว่ามีภรรยา ถ้า "เบียดก่อนบวช" ก็หมายความว่า มีเมียก่อนบวช
 
   
บ่างช่างยุ 
 
หมายถึง คนที่ชอบยุแหย่ สำนวนนี้ เอามาจากเรื่องนิทานสอนเด็ก ที่สมมุติให้ตัวบ่างสัตว์ชนิดหนึ่งเป็นตัวบ่างช่างยุแหย่ในเรื่อง
 
   
เบี้ยล่าง เบี้ยบน
 
สำนวนนี้เปรียบเทียบเอาว่า "เบี้ยบน" คือฝ่ายที่กำชัยชนะ หรือมีอำนาจอยู่เหนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเปรียบเหมือน "เบี้ยล่าง" เรียกว่า เบี้ยบนเป็นต่อกว่าเบี้ยล่าง หรือเบี้ยล่างเป็นรองเบี้ยบน สำนวนนี้มาจากการเล่นหรือการพนันทั่วไป
 
   
บัวไม่ให้ช้ำ น้ำไม่ให้ขุ่น
 
หมายความว่า จะทำอะไรก็ค่อย ๆ พูดจากัน อย่าให้มีเรื่องมีราวเดือดร้อนเกิดขึ้นกีบอีกฝ่ายหนึ่ง
 
   
บุญมา ปัญญาก็ช่วย ที่ป่วยก็หาย ที่หน่ายก็รัก
 
สำนวนนี้ เป็นสุภาษิตคำพังเพยของท่านเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ดำรง มีความหมายอธิบายอยู่ในตัวประโยคแล้ว และมีสำนวนต่อท้ายในลักษณะตรงข้ามอีกด้วย "บุญไม่มา ปัญญาไม่ช่วย ที่ป่วยก็หนัก ที่รักก็หน่าย"